Druhá grantová výzva Dunajského fondu

January 28, 2018

Zrealizované projekty z II. grantovej výzvy

Z ôsmich projektov, ktoré boli vybrané hodnotiacou porotou, bolo úspešne uskutočnených sedem. Projekt Virtuálny most nebol zrealizovaný v termíne stanovenom grantovými podmienkami.

Počas implementácie podporených projektov sa pri dvoch projektoch znížili náklady, kvôli čomu nebola využitá plná výška grantov. Tým sa celková rozdelená suma znížila na 48 798 €.

Please reload

 

Druhá grantová výzva Dunajského fondu je otvorená pre podávanie žiadostí od 22. septembra do 15. decembra 2016.

Celková finálna suma na rozdelenie je 55 400 €.

II. grantovú výzvu podporili finanční donori:

VÚB Banka, a.s./Nadácia VÚB

Slovnaft, a.s.

rodina Kúšikovcov

Peter Kurhajec

Green Foundation Borisa Zeleného

Žiadosti je potrebné poslať poštou a taktiež emailom najneskôr do 15. decembra 2016.

Podmienky výzvy nájdete tu.

Žiadosť je potrebné vyplniť v tomto formulári.

Rozpočet k žiadosti je potrebné vyplniť v tomto formulári.

 

 

ČASTO KLADENÉ  OTÁZKY

 

1. Môžu sa o grant uchádzať územné samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky)?

Druhá grantová výzva je zameraná na podporu neziskových organizácií (ako napríklad občianske združenie apod.). Finančné prostriedky tejto výzvy nie sú určené pre žiadateľov ako sú obce, mestá, alebo vyššie územné celky. V prípade pochybnosti o statuse Vašej organizácie prosím kontaktujte našu nadáciu.

 

2. Aká činnosť musí byť uvedená v zakladajúcich dokumentoch organizácie žiadateľa?

Predmet alebo ciele činnosti organizácie uvedené v zakladajúcich dokumentoch (napr. stanovách, štatúte...) musia pokrývať typ aktivity, a účelu, na ktorý je žiadaná podpora z Dunajského fondu.

 

3. Akú maximálnu sumu je možné žiadať na projekt v grantovej žiadosti?

Maximálna výška sumy požadovaného príspevku na projekt nie je stanovená. Limitovaná je len hornou hranicou celkového objemu financií v grantovej výzve, ktorá je 45 000 eur. O počte podporených projektov a výške udelených súm rozhodne hodnotiaca porota v závislosti od kvality a počtu podaných žiadostí. Predpokladáme podporu viacerých projektov, nielen jedného.

V prípade, že Váš projekt získa podporu odbornej poroty, avšak nebudeme schopní podporiť  projekt v plnej výške žiadanej sumy, žiadateľ bude nadáciou kontaktovaný s cieľom overiť jeho záujem o nižšiu sumu.

 

4. Ako je zabezpečená nezaujatosť členov poroty pri posudzovaní predložených žiadostí?

Podľa bodu 14 „Oprávnení žiadatelia a posudzovanie žiadostí o podporu“ Pravidiel Dunajského fondu v prípade konfliktu záujmov niektorého z členov odbornej poroty tento člen má povinnosť oznámiť túto skutočnosť nadácii a nezúčastní sa posudzovania a rozhodovania o danej žiadosti.

 

5. Koľko žiadostí si môže podať jeden žiadateľ?

Jeden žiadateľ (organizácia) môže podať maximálne 3 grantové žiadosti.

 

6. Kedy je uzávierka podávanie žiadosti?

Posledná lehota pre podanie žiadosti je 15. december 2016 (rozhoduje dátum na pečiatke pošty).

 

7. Žiadosť je potrebné poslať poštou, alebo emailom?

Žiadosť vrátane povinných príloh je potrebné poslať aj listovou poštou, aj v elektronickej verzii emailom (viac podrobností v Podmienkach výzvy).

 

8. Môže sa uchádzať o podporu aj záujmové združenia miest, obcí, alebo iných subjektov?
Áno, pokiaľ účely, za ktorým bolo združenie ustanovené, pokrývajú aj ciele grantovej výzvy,

9. Aké sú obmedzenia pre využitie financií poskytnutých z grantovej výzvy?

Prostriedky príspevku z grantového programu Dunajského fondu nemôžu byť použité na pokrytie nasledujúcich nákladov:
Náhrada za amortizáciu motorového vozidla
Nájom organizácie
Účtovníctvo 
Bankové poplatky 
Reklama
Stravné, občerstvenie, pitný režim a pod. 
Finančné odmeny v súťažiach 
Komunikačné náklady 
Náklady na služby poskytované vlastnými zamestnancami alebo blízkymi firmami a osobami
Akékoľvek iné náklady, ktoré neboli súčasťou schváleného rozpočtu projektu

 

 

© 2015 by Dunajský Fond