Čo je Dunajský fond

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Konkrétne, Dunajský fond identifikuje, združuje resp. koordinuje finančné, ľudské a akékoľvek iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu, a tieto zdroje prepája s nositeľmi zaujímavých nápadov a know-how a s realizátormi konkrétnych aktivít v území rieky.

 

Dunajský fond je nadačným programom Stredoeurópskej nadácie sídliacej v Bratislave. Príprava tohto nadačného programu bola spustená v roku 2014 pri príležitosti 20. výročia založenia nadácie. Fond nemá samostatnú právnu subjektivitu – všetky činnosti Dunajského fondu sa uskutočňujú v rámci nadácie, ktorá podlieha pravidelnému nezávislému auditu a zverejňovaniu svojich výročných správ a účtovných závierok.

 

Dunajský fond je spontánnou aktivitou, ktorá nebola podnietená verejnými politikami samospráv, štátu ani Európskej únie. To však nevylučuje vzájomné zmysluplné prepojenie s verejnými aktérmi a ich politikami. Komunikácia a prepájanie neziskového, podnikateľského a verejného sektora a ich rôznorodých zdrojov a vedomostí s cieľom dosahovania spoločných verejnoprospešných cieľov je jednou zo základných myšlienok Dunajského fondu.         

 

                   

Čo nie je Dunajský fond

 

Dunajský fond sa zameriava výlučne na verejnoprospešné aktivity súvisiace s riekou a s verejne prístupnými priestranstvami v okolí rieky alebo v kontakte s ňou. Dunajský fond nie je stavovskou, odvetvovou, úzko odbornou, politickou ani aktivistickou platformou, vznikol však v spolupráci s architektmi, urbanistami, environmentalistami, odborníkmi na komunikáciu a s organizátormi kultúrneho a mestského života. 

 

Hoci cieľom je združiť prostriedky pre účely financovania aktivít Dunajského fondu a tretích subjektov uchádzajúcich sa o podporu, Dunajský fond nie je len o peniazoch: je možné ho podporiť aj inak ako finančne.

 

Dunajský fond nie je určený len aktérom sídliacim alebo pôsobiacim na Dunaji alebo v jeho blízkosti. Naopak, prispievateľom fondu sa môže stať ktorákoľvek právnická osoba alebo jednotlivec, ktorí vnímajú potenciál rieky a majú k nej pozitívny vzťah.

 

Dunajský fond nie je len o nápadoch čo, kde a kedy na rieke robiť, ale predovšetkým o zhromažďovaní a koordinácii zdrojov na realizáciu takýchto nápadov a o odstraňovaní prípadných prekážok pomocou vzájomnej komunikácie a koordinácie aktérov. 

 

V neposlednom rade, cieľom Dunajského fondu nie je len rozvoj „územia“ a súvisiacej fyzickej infraštruktúry, ale sleduje tiež rozvoj konkrétnych verejnoprospešných aktivít v tomto území. Sú to práve takéto rôznorodé aktivity, ktoré na rieku prinášajú život.   

 

 

Stretnutia Dunajského fondu 

 

Fórum Dunajského fondu je stretnutím aktérov na rieke, prispievateľov Dunajského fondu a ďalších významných hostí. Uskutočňuje sa na pravidelnej ročnej báze v týždni jesennej rovnodennosti. Aktéri a ďalší hostia na fóre získavajú možnosť prezentovať svoje verejnoprospešné aktivity na rieke, prezentovať svoje príspevky do Dunajského fondu a diskutovať a nadväzovať spoluprácu s inými. Fórum je zároveň príležitosťou vyhodnocovať konkrétne výsledky dosiahnuté počas uplynulých dvanástich mesiacov. Vstup na fórum je na pozvánky a podlieha včasnému potvrdeniu účasti, pričom každý, kto má záujem, môže vopred požiadať nadáciu o zaslanie pozvánky na fórum.

 

 

V týždni letného slnovratu prináša Dunajský fond širokej verejnosti každoročne unikátny zážitok na rieke (Slnovrat Dunajského fondu), ktorý komunikuje alebo inak súvisí s cieľmi Dunajského fondu a jeho Charty.        

 

 

 

© 2015 by Dunajský Fond