Katalóg projektov aktérov na rieke

V tejto sekcii nájdete verejnoprospešné projekty na Dunaji na slovenskom území, o ktorých sme sa od vás dozvedeli. Projetky sú radené abecedne. Katalóg projektov neustále dopĺňame, pokiaľ chcete, aby sme zahrnuli aj Váš projekt súvisiaci so životom na rieke, napíšte nám na adresu cef@cef.sk.

Disclaimer: Katalóg projektov a podujatí nemusí reprezentovať projekty nadácie, resp. Dunajského fondu, a ich zverejnenie v katalógu neznamená, že boli, alebo budú podporené z Dunajskeho fondu. Katalóg projektov a podujatí slúži výlučne účelu lepšej vzájomnej informovanosti verejnosti a aktérov na rieke o realizovaných, plánovaných alebo zvažovaných projektoch. Všetky zverejňované projekty/podujatia majú verejnoprospešný chrakater a týkajú sa verejne prístupných priestorov na rieke a v jej okolí. 

 

>> Viac

© 2015 by Dunajský Fond

Štúdia alternatívnej dopravy

Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení v podunajskom regióne Autor: AUREX spol. s r.o. a Bratislavský samosprávny kraj, 2014 Koncepcia vybavenostných centier vodného toku Malý Dunaj v štúdii definuje celkovo 22 bodov záujmu, do ktorých by mal byť usmerňovaný rozvoj služieb pre vodákov. Hoci je prioritne rozvíjaná vodná plavba, osobitá pozornosť bola venovaná intemodálnym konexiám dopravy.

Go to link