June 05, 2017

RiverLab: je potrebné hľadať nový model starostlivosti

Na pracovnom stretnutí 31. mája 2017 sa členovia RiverLab-u zhodli na potrebe hľadať nový model ucelenej správy a starostlivosti o riečne územie Žitného ostrova a jeho okolia.

Please reload

11. apríl 2017

Šesť kľúčov k odomknutiu potenciálu rieky

Aktuálnym výstupom doterajšej práce RiverLabu Žitný ostrov a okolie je Diskusný dokument pracovnej skupiny.

Cieľom RiverLabu je pomenovať tie opatrenia, ktoré jej členovia považujú za najdôležitejšie z pohľadu riešenia výziev v území a k dosiahnutiu ich spoločnej vízie o riečnych oblastiach Žitného ostrova a okolia. Tento dokument je súhrnom možných opatrení, z ktorých si aktéri môžu vybrať, aby následne navrhli možné cesty ako ich realizovať.

Diskusný dokument je pracovným materiálom pre RiverLab Žitný ostrov a okolie. Je otvorený diskusii tak medzi aktérmi v rámci RiverLabu, ako aj v rámci širšej dotknutej verejnosti.

 

Diskusný dokument si môžete stiahnuť na nasledovných odkazoch:

Hlavný dokument

Prílohy

Vizualizácie

November 20, 2016

Plán nasledujúcich krokov pracovnej skupiny Žitný ostrov a okolie

Členovia užšieho kruhu pracovnej skupiny "RiverLab" pre Žitný ostrov a okolie na stretnutí 9.11. 2016 pomenovali konkrétne kroky na obdobie do júna 2017:

Please reload

RiverLab Žitný ostrov a okolie definoval spoločné priority
 

Výsledkom práce  úzkeho jadra pracovnej skupiny RiverLab Žitný ostrov a okolie, zloženej z nominantov významných aktérov na Dunaji, je definícia spoločných priorít v tematických okruhoch pohybu a života na rieke. Tento súhrn priorít je otvorení diskusii, ďalším pripomienkam a prípadným doplneniam do 7.októbra 2016. Na adrese kristina@cef.sk privítame pripomienky nielen od odborníkov z expertnej siete pri pracovnej skupine RiverLab, ale od všetkých tých, ktorí na rieke pôsobia alebo sa o ňu zaujímajú. Po 7. októbri bude práca RiverLabu pokračovať hľadaním praktických riešení na dosiahnutie stanovených priorít. Na budúci rok budú výsledky tejto práce prezentované verejným aj súkromným rozhodovateľom v území.

 Otvorili sme prvý RiverLab
 

Prvý RiverLab Dunajského fondu sa zameriava na územie Žitného ostrova a okolie. Územie vnútrozemskej delty a jedného z najväčších európskych riečnych ostrovov je unikátne, a to nielen kvôli rozsiahlemu ľudskému zásahu v podobe vodného diela. Otvára sa tu na malej mierke množstvo príležitostí a výziev, ktoré dnes riešia ľudia na rôznych miestach planéty. Verejne prístupné priestranstvá a infraštruktúra, kvalita života obyvateľov, životodarne prírodné procesy a zdroje, a tiež napojenie územia na susedné krajiny stoja v centre pozornosti RiverLabu. Na jeseň skupina zameria svoju pozornosť aj na inštitúcie, ich kompetencie, na schopnosti spoločného, uceleného manažmentu. Schopnosť viesť a konať.    
 
Nielen dotknuté územie, ale aj zloženie RiverLabu je výnimočné. Úzke jadro tvoria nominanti významných verejných a súkromných aktérov, ako aj jednotlivci poberajúci všeobecný rešpekt v občianskom sektore. Teraz je na každom z aktérov, aby si sám zvážil svoje východiskové priority v rámci diskutovaných tém a oboznámil s nimi ostatných účastníkov úzkeho jadra. (Všetci tí aktéri, ktorí dnes nie sú členmi úzkeho jadra, budú mať možnosť vyjadriť sa neskôr písomne, po verejnej výzve Anet a Andreja, ktorí vedú RiverLab.) 
 
V rámci práce RiverLabu sa pokúsime identifikovať a zosieťovať všetkých rešpektovaných odborníkov na Slovensku, ktorí sa zameriavajú na disciplíny súvisiace s riekou a životom na nej. Touto misiou sú poverení Linda a Ján, za podpory Barbory. Názory a kapacity odborníkov sa môžu zísť nielen pri práci skupiny, ale aj neskôr pri uskutočňovaní opatrení a projektov, na ktorých v skupine vznikne zhoda.      
   
Práve hľadanie možnej zhody medzi aktérmi na prioritách a spôsobe ich realizácie je hlavným cieľom RiverLabu. Zhoda je prvým krokom k zmenám, ktoré môžu priniesť na rieku viac života, pohybu, zachovanie hodnôt rieky a krajiny - a vzájomného porozumenia.
 
Loď s názvom RiverLab sa vydala na svoju plavbu. Ak jestvuje rieka, jestvuje aj more. Závan nového nádychu, nových možností.    
 
RiverLab Žitný ostrov a okolie uskutočňuje Dunajský fond (Stredoeurópska nadácia) s láskavou podporou spoločnosti Slovnaft, a.s. a Bratislavského samosprávneho kraja. 
Otvorenie prvého RiverLabu sme uskutočnili na rieke U Doda (MYSB – Motor Yacht Servis Bratislava), v reštaurácii vodáckej legendy Jozefa (Doda) Zsoldosa. Ďakujeme pani majiteľke, pani Eliške Zsoldosovej, za možnosť otvoriť RiverLab práve na tomto mieste.

© 2015 by Dunajský Fond

DSC_8516