Charta Dunajského fondu

My, dolupodpísaní, sme presvedčení, že Dunaj zohráva kľúčovú rolu v našich životoch. Rieka určuje kvalitu života v Bratislave a v jej širšom podunajskom zázemí.  

 

Vidíme priestor na ďalšie zvyšovanie starostlivosti o verejné a verejne prístupné miesta v území rieky. Dosiahnutie tohto cieľa nie je možné bez intenzívnej spolupráce a komunikácie širokého okruhu ľudí, ktorí sú s riekou v profesijnom, rekreačnom alebo inom kontakte. Skutočné zvýšenie kvality života možno len ťažko dosiahnuť bez vzájomnej informovanosti a koordinácie dostupných ľudských, finančných a iných zdrojov. Hlásime sa k takejto spolupráci prostredníctvom Dunajského fondu a pozývame ďalších, aby sa pridali.

 

Naše spoločné úsilie je vedené otvorenosťou voči všetkým, ktorí prejavia záujem konštruktívne komunikovať a hľadať možnosti spolupráce, ako aj otvorenosťou voči širšej verejnosti.

 

Podpisom tejto charty vyjadrujeme presvedčenie, že je zmysluplné

 

  • hľadať cesty, ako umožniť ľuďom ešte bližší a pohodlnejší kontakt s riekou na tých miestach, kde to ochrana prírodných hodnôt, bezpečnosť a hospodárske aktivity umožňujú,

  • vytvárať podmienky na prirodzený, plynulý a príjemný pohyb pozdĺž rieky ako aj z brehu na breh, a citlivo posudzovať s tým spojené zásahy do prírodných a mestských/vidieckych prostredí,   

  • uvažovať o rieke v jej širších súvislostiach, teda v kontexte vzťahov oboch brehov, vzťahu mestského centra a jeho vzdialenejšieho zázemia, ako aj v kontexte prepojenia so susednými krajinami, národmi a kultúrami,  

  • nezužovať život na rieke len na život ľudí, ale naopak napomáhať riečnym a na rieku napojeným ekosystémom a prírodným hodnotám, ktoré samotný život vytvárajú a umožňujú, 

  • hľadať rovnováhu rôznych druhov ľudských aktivít na rieke, a to aj prostredníctvom spoločnej komunikácie a spolupráce, 

 

a máme záujem sa týmito zásadami v našich ďalších aktivitách riadiť a napomáhať ich uplatňovaniu. 

 

 

Otvorené na podpis

 

 

Signatári Charty Dunajského fondu

Verejný sektor

Bíro Ladislav, Stredisko enviromentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie

Breja Ján, predseda, Dopravný úrad

Csicsai Gabriel, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (na základe poverenia ministerky Gabriely Matečnej)

Érsek Arpád, minister dopravy a výstavby SR 
Franko Juraj, vedúci odboru štátneho odborného dozoru Bratislava, štátny radca, Dopravný úrad

Frešo Pavol, predseda, Bratislavský samosprávny kraj

Guldan Patrik, poslanec, Mestská časť Bratislava-Ružinov

Hyross Peter, riaditeľ, Múzeum mesta Bratislavy

Knirs Imrich, zástupca primátora, Mesto Komárno

Konrad Ingrid, hlavná architektka hl. mesta SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Lazár Ladislav, generálny riaditeľ, Vodohospodárska výstavba š.p.

Maráky Peter, šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá, Pamiatkový úrad SR

Nesrovnal Ivo, primátor, Hlavné mesto SR Bratislava

Pfundtner Edita, poslankyňa, Národná rada Slovenskej republiky

Slabáková Kornélia, zástupkyňa primátora, Mesto Štúrovo

Sólymos ​László, minister životného prostredia SR 

Stubendek László, primátor, Mesto Komárno

Supek Marián, generálny riaditeľ,Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Szabó Eugen, primátor, Mesto Štúrovo

Šimko Ladislav, národný koordinátor Stratégie EU pre dunajský región, Odbor prierezových priorít Úradu vlády SR

Števčík Radoslav, starosta, Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Tomášková Tatiana, poslankyňa, Mestská časť Bratislava-Ružinov

Turanský Marek, riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja, Trnavský samosprávny kraj

Vavřinek Martin, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného prostredia

 

Podnikateľský sektor

Bača Juraj, predseda predstavenstva, Elements Resort a.s. (dnes X-BIONIC® SPHERE a.s.)

Benetin Juraj, Compass architekti

Bizoň Matúš, Aurex s.r.o

Both Robert, project manager & site director, Multi Engineering Services s.r.o.

Gerhat Miroslav, Schifffahrtsagentur P.A.D. Bratislava

Havranová Beata, šéfredaktorka turistického portálu www.kamkam.eu a výkonná riaditeľka, B.H.PUBLIC RELATIONS & PROMOTION s.r.o.

Hoffmann Mario, autor konceptu multifunkčného areálu Elements Resort (dnes X-BIONIC® SPHERE a.s.)

Hronec Ivan, Film Europe, s.r.o.

Korbačka Peter, predseda predstavenstva, J&T Real Estate a.s.

Kováčik Július, člen predstavenstva, Danubia Invest a.s.

Labanc Tomáš, architekt, architektonický a urbanistický ateliér BLAU 

Majoroš Miroslav, predseda predstavenstva, Slovak Telekom a.s.

Minařík Jaromír, Hot chilli lode s.r.o.

Molnár Marián, Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o.

Poliak Milan, Elwa s.r.o.  

Resch Alexander, predseda predstavenstva, Všeobecná úverová banka a.s.

Világi Oszkár, predseda predstavenstva, SLOVNAFT a.s.

 

 

Neziskový sektor

Baláž Claude, predseda, Združenie priateľov Čunova o.z.

Bibel Vladimír, Panorama.sk

Bindics Gábor, Kruh poradcov Dunajského fondu

Bolemant ​Eva, predsedníčka, Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás

Czuczor Szilvia, správkyňa nadácie, Stredoeurópska nadácia

Dóka Tímea, predsedníčka združenia, OZ Kukkonia

Droppová Zoja, viceprezidentka, Asociácia bratislavských vodáckych klubov

Froncová Andrea, Kruh poradcov Dunajského fondu

Gero Peter, Kruh poradcov Dunajského fondu

Hermann Juraj, prezident, Spolok architektov Slovenska

Himmler Juraj, predseda, Kultúrne združenie Štúrovo a okolie

Illek Branko, Klub vodného slalomu Karlova Ves

Jägrová Katarína, Kruh poradcov Dunajského fondu

Kočergina Ekaterina, Slovenská technická univerzita

Kurhajec Peter, predseda združenia, Spoločnosť Ferdinanda Martinenga o.z.

Kušík Tomáš, predseda združenia, Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ

Kuzma Michal, brand manažér, OZ Kukkonia

Kvarda József, riaditeľ, Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh

Littmann Peter, Kruh poradcov Dunajského fondu
Mačuha Maroš, výkonný riaditeľ, Bratislavský okrášľovací spolok

Marko Igor, Kruh poradcov Dunajského fondu

Michniak Daniel, Geografický ústav SAV

Mišík Vladimír, prezident, Asociácia bratislavských vodáckych klubov

Orlovský Ján, výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti

Papp Sándor, OZ Bratislavské rožky

Paszternák Anton, predseda, Židovská náboženská obec v Komárne 

Paško Martin, Kruh poradcov Dunajského fondu

Páleník Ivan, Founder & CMO, občianske združenie go-ok, o. z. 

Soós Tibor, predseda, Kajak a Kanoe Klub Komárno

Vitková Ľubica, dekanka, Fakulta Architektúry Slovenskej technickej univerzity

Wimmerová Jarmila, Aliancia proti povodniam

Zavarská Barbara, OZ Punkt

 

Ďalší

Binder Július

Coplák Jaroslav

Cigánová Kata

Kleibl Martin

© 2015 by Dunajský Fond