SLOVNAFT, a.s.

Hlavný partner všetkých piatich ročníkov Fóra Dunajského fondu.

Prvý prispievateľ do Dunajského fondu. Činnosť Dunajského fondu a vrátane troch grantových výziev podporil celkovo sumou 85 000 €.

Partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji.
V druhom ročníku Slnovratu na Dunaji prispel vecným plnením v hodnote 5 000 €.

V treťom aj štvrtom ročníku Slnovratu na Dunaji prispel službami v hodnote 10 000 €.

Bratislavský samosprávny kraj

Záštitu nad 1. ročníkom Fóra Dunajského fondu 23. 9. 2015 prebral pán predseda BSK, Pavol Frešo. BSK ako partner všetkých štyroch ročníkov Fóra Dunajského fondu  nám bezodplatne poskytol priestory Divadla Aréna.

Partner pracovnej skupiny RiverLab Žitný ostrov a okolie

Nitriansky samosprávny kraj

Partner 2. ročníka Fóra Dunajského fondu 22. 9. 2016.

Trnavský samosprávny kraj

Partner 2. ročníka Fóra Dunajského fondu 22. 9. 2016.

VÚB Banka, a.s.,    Nadácia VÚB

Finančný príspevok 20 000 € v roku 2015 a 20 000 € v roku  2016.

(Príspevok realizovaný formou asignácie dane.)

Poskytnutie know-how a pro bono konzultácií pre zainteresovaných aktérov - pomoc a podpora pri riešení možných modelov udržateľného financovania projektov sledujúcich ciele Dunajského fondu a jeho Charty, vrátane hľadania inovatívnych riešení za pomoci odborných kapacít banky. 

Súťaž  FOTO roka 2016 – Cena Nadácie VÚB pre mladých fotografov:  zameranie na tému „Rieka“.

RODINA KÚŠIKOVCOV

Prispela sumou 10 000 € do II. grantovej výzvy Dunajského fondu, sumou 15 000 € do III. grantovej výzvy Dunajského fondu.

Finančné príspevky sú zacielené na podporu projektov na Malom Dunaji.

PETER KURHAJEC

Prispel sumou 5 000 € do II. grantovej výzvy Dunajského fondu. 

GREEN FOUNDATION

Nadácia Green Foundation zakladateľa Borisa Zeleného prispela  sumou 5 000 € do II. grantovej výzvy Dunajského fondu.
V druhom ročníku Slnovratu na Dunaji prispela sumou 3 000 €.
V treťom ročníku Slnovratu na Dunaji prispela sumou 5 000 €.

Hlavné mesto SR, Bratislava

Záštitu nad 1. Fórom Dunajského fondu 23. 9. 2015 prebral pán primátor Bratislavy, pán Ivo Nesrovnal. Magistrát hlavného mesta nám zároveň ako partner 1. ročníka Fóra Dunajského fondu 23. 9. 2015 a 2. ročníka Fóra Dunajského fondu 22. 9. 2016 bezodplatne poskytol mediálny priestor.
Ako partner troch ročníkov Slnovratu na Dunaji nám poskytol mediálnu a komunikačnú podporu.

X-BIONIC® SPHERE a. s.

Podpora I. ročníka Slnovratu na Dunaji sumou 2 500 €.

Podpora III. ročníka grantovej výzvy sumou 5 000 €.

Slovenská sporiteľna, a.s.

Prispela sumou 2 000 € do druhého ročníku Slnovratu na Dunaji

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Partner I. ročníka Fóra Dunajského fondu 23. 9. 2015 a II. ročníka Fóra Dunajského fondu 22. 9. 2016.

MČ Bratislava-Staré Mesto prispieva aj zvýšenou a cielenou starostlivosťou o bratislavské nábrežie a výhľad na rieku a hľadaním možností dopravného napojenia na rieku.

V treťom aj štvrtom ročníku Slnovratu na Dunaji prispela mediálnym pokrytím a službami.

Ako partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám mesto Šamorín poskytlo mediálnu a komunikačnú podporu.

Mesto Šamorín 

Ako partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytlo mediálnu a komunikačnú podporu.

Mesto Komárno

Ako partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytlo mediálnu a komunikačnú podporu.
Partner 2. ročníka Fóra Dunajského fondu.

Mesto Kolárovo
Ako partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytlo mediálnu a komunikačnú podporu.

Mesto Štúrovo
Ako partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytlo mediálnu a komunikačnú podporu.
Partner 2. ročníka Fóra Dunajského fondu.

MULTI engineering services s.r.o.

Poskytnutie pro bono odborného poradenstva a inžinierskych služieb v oblasti stavby lodí a rôznych plávajúcich zariadení v rozsahu 170 pracovných hodín v roku 2016.

AUREX, s.r.o.

Poskytnutie ľudských zdrojov a transferu know-how komplexného priestorového rozvoja.

Peter Kresánek

Darovanie publikácií Slovensko - ilustrovaná encyklopédia pamiatok v anglickej verzii pre protokolárne potreby Dunajského fondu.

Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař PhD. Candidate, doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. 

Spolupráca expertnej skupiny na urbanizmus a architektúru na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave a študentov katedry v témach tvorby verejného priestoru na rieke.

Komunikujeme o možnostiach spolupráce aj s Fakultou architektúry STU v Bratislave.

Ing. Ivan Kedro

Ponuka odborného poradenstva k možným aktivitám a iniciatívam pozdĺž toku Dunaja.

Jaromír Minařík, Hot chilli lode, s.r.o.

Poskytovanie bezplatnej vodnej záchrannej služby občanom popri poskytovaní služby pri rekonštrukcii Starého mosta.

RNDr. Juraj Silvan, PhD.Ing. Ondrej Barič, PhD.

Ponuka odborných služieb v rámci pripravovaných tematických pracovných skupín.

Taros Nova, s.r.o.

Spoločnosť pre nás vypracovala pro bono projektovú dokumentáciu nadúrovňového rekreačného chodníka.

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Prevzala záštitu nad vznikom multidisciplinárnej expertnej siete pracovných skupín RiverLab.

Mediálni partneri Slnovratu na Dunaji

Slovak Telekom, a. s.  

Partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji. Vďaka vecnej podpore sa záverečný večer Slnovratu na Dunaji uskutocní na Magio pláži v Bratislave. Spoločnosť nám poskytla priestory pláže, pohostenie a webovú mediálnu podporu.   

J&T REAL ESTATE, a. s. 
Partner I. a IV. ročníku iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol spolu finančnú podporu vo výške 8 500 EUR.

Prispel sumou 1 000 EUR na relizáciu tematickej prílohy v denníku SME pri príležitosti V. Fóra Dunajského fondu.  

X-BIONIC® SPHERE a. s.

Partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol finančnú podporu vo výške 2500 EUR.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám nám poskytol formou vecnej podpory priestory Vodárenského múzea a záhrady a ľudské zdroje pre otváraciu tlačovú konferenciu Slnovratu na Dunaji v 1. aj 2. ročníku.
 

Film Europe s. r. o.

Partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol finančnú podporu vo výške 250 EUR.

OZ Kukkonia
Partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol občerstvenie na otváraciu tlačovú konferenciu k Slnovratu na Dunaji a pomohol s komunikáciou iniciatívy v maďarsko-jazyčnom prostredí.  

Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, o. z.

Partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol k dispozícii vizuálny priestor pre naše poďakovanie všetkým partnerom v rámci projekcie na „Vodnej stene“ počas záverečného večera Slnovratu na Dunaji.

Visitbratislava.sk

Mediálny partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol mediálnu a komunikačnú podporu formou barterovej dohody v 1. aj 2. ročníku.

in.ba

Mediálny partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol mediálnu a komunikačnú podporu formou barterovej dohody v 1. aj 2. ročníku.

Új Szó

Mediálny partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol mediálnu a komunikačnú podporu za zvýhodnenú cenu.

Jemné melódie

Mediálny partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol mediálny priestor formou barterovej dohody.

Dunajská hrádza

Mediálny partner iniciatívy. V 1. ročnííku  Slnovratu na Dunaji nám poskytol mediálnu a komunikačnú podporu za zvýhodnenú cenu a v 2. formou barterovej dohody.

Citylife.sk

Mediálny partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol mediálnu a komunikačnú podporu za zvýhodnenú cenu v 1. aj 2. ročníku.

Bigmedia

Mediálny partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol mediálnu a komunikačnú podporu za zvýhodnenú cenu.

Webnoviny.sk

Mediálny partner iniciatívy Slnovrat na Dunaji nám poskytol mediálnu a komunikačnú podporu formou barterovej dohody.

Partneri Slnovratu na Dunaji


Organizátori podujatí pre verejnosť v rámci prvého ročníka Slnovratu na Dunaji

© 2015 by Dunajský Fond