Operačné pravidlá

 

Čo je Dunajský fond     

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Konkrétne, Dunajský fond identifikuje, združuje resp. koordinuje finančné, ľudské a akékoľvek iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu (pozri nižšie časť „Charta Dunajského fondu a jej signatári“), a tieto zdroje prepája s nositeľmi zaujímavých nápadov a know-how a s realizátormi konkrétnych aktivít v území rieky.

Dunajský fond je nadačným programom Stredoeurópskej nadácie sídliacej v Bratislave. Príprava tohto nadačného programu bola spustená v roku 2014 pri príležitosti 20. výročia založenia nadácie. Fond nemá samostatnú právnu subjektivitu – všetky činnosti Dunajského fondu sa uskutočňujú v rámci nadácie, ktorá podlieha pravidelnému nezávislému auditu a zverejňovaniu svojich výročných správ a účtovných závierok.

Dunajský fond je spontánnou aktivitou, ktorá nebola podnietená verejnými politikami samospráv, štátu ani Európskej únie. To však nevylučuje vzájomné zmysluplné prepojenie s verejnými aktérmi a ich politikami. Komunikácia a prepájanie neziskového, podnikateľského a verejného sektora a ich rôznorodých zdrojov a vedomostí s cieľom dosahovania spoločných verejnoprospešných cieľov je jednou zo základných myšlienok Dunajského fondu.        

Čo nie je Dunajský fond

Dunajský fond sa zameriava výlučne na verejnoprospešné aktivity súvisiace s riekou a s verejne prístupnými priestranstvami v okolí rieky alebo v kontakte s ňou. Dunajský fond nie je stavovskou, odvetvovou, úzko odbornou, politickou ani aktivistickou platformou, vznikol však v spolupráci s architektmi, urbanistami, environmentalistami, odborníkmi na komunikáciu a s organizátormi kultúrneho a mestského života (pozri nižšie časť „Kruh poradcov Dunajského fondu“). 

Hoci cieľom je združiť prostriedky pre účely financovania aktivít Dunajského fondu a tretích subjektov uchádzajúcich sa o podporu, Dunajský fond nie je len o peniazoch: je možné ho podporiť aj inak ako finančne (pozri nižšie časť „Možnosti ako prispieť do Dunajského fondu“).

Dunajský fond nie je určený len aktérom sídliacim alebo pôsobiacim na Dunaji alebo v jeho blízkosti. Naopak, prispievateľom fondu sa môže stať ktorákoľvek právnická osoba alebo jednotlivec, ktorí vnímajú potenciál rieky a majú k nej pozitívny vzťah.

Dunajský fond nie je len o nápadoch čo, kde a kedy na rieke robiť, ale predovšetkým o zhromažďovaní a koordinácii zdrojov na realizáciu takýchto nápadov a o odstraňovaní prípadných prekážok pomocou vzájomnej komunikácie a koordinácie aktérov. 

V neposlednom rade, cieľom Dunajského fondu nie je len rozvoj „územia“ a súvisiacej fyzickej infraštruktúry, ale sleduje tiež rozvoj konkrétnych verejnoprospešných aktivít v tomto území. Sú to práve takéto rôznorodé aktivity, ktoré na rieku prinášajú život.   

Charta Dunajského fondu a jej signatári

Signatármi Charty Dunajského fondu sú všetky právnické osoby a jednotlivci, ktoré sa svojím podpisom hlásia k základným cieľom a hodnotám charty (znenie Charty možno nájsť v prílohe tohto dokumentu). Svojím podpisom sa signatári hlásia k myšlienke Dunajského fondu a vyjadrujú ochotu podieľať sa aktívne na dosahovaní jeho cieľov spôsobom a v rozsahu, ktorý si sami v konzultácii s nadáciou zvolia.   

Ciele Dunajského fondu a jeho Charty

Cieľmi Dunajského fondu a jeho Charty sú spoločné hľadanie konkrétnych možností ako (1) umožniť ľuďom bližší a pohodlnejší kontakt s riekou a prirodzenejší, plynulejší a príjemnejší pohyb popri rieke a cez rieku, (2) napomáhať životodárnym ekosystémom a hľadať rovnováhu rôznych druhov ľudských aktivít na rieke a (3) intenzívnejšie rozvíjať aktivity, vzťahy a kontakty na osiach breh - breh, hlavné mesto - jeho vnútroštátne podunajské zázemie a Slovensko - ostatné krajiny/národy na toku.

Ako už bolo uvedené vyššie v časti „Čo je Dunajský fond“, Dunajský fond predovšetkým identifikuje, združuje resp. koordinuje finančné, ľudské a akékoľvek iné dostupné zdroje umožňujúce dosahovanie týchto cieľov.

Základnými princípmi Dunajského fondu a jeho Charty sú (A) otvorenosť voči všetkým aktérom na rieke a voči ďalším prispievateľom fondu otvoreným konštruktívnej komunikácii a spolupráci, (B) otvorenosť voči širšej verejnosti a médiám, (C) vytrvalé, dlhodobo zacielené úsilie o zvyšovanie kvality života na rieke a v jej okolí a (D) pravidelné a transparentné vyhodnocovanie konkrétnych dosiahnutých výsledkov.     

Stretnutia Dunajského fondu 

Fórum Dunajského fondu je stretnutím aktérov na rieke, prispievateľov Dunajského fondu a ďalších významných hostí. Uskutočňuje sa na pravidelnej ročnej báze v týždni jesennej rovnodennosti. Aktéri a ďalší hostia na fóre získavajú možnosť prezentovať svoje verejnoprospešné aktivity na rieke, prezentovať svoje príspevky do Dunajského fondu a diskutovať a nadväzovať spoluprácu s inými. Fórum je zároveň príležitosťou vyhodnocovať konkrétne výsledky dosiahnuté počas uplynulých dvanástich mesiacov. Vstup na fórum je na pozvánky a podlieha včasnému potvrdeniu účasti, pričom každý, kto má záujem, môže vopred požiadať nadáciu o zaslanie pozvánky na fórum.

V týždni letného slnovratu prináša Dunajský fond širokej verejnosti každoročne unikátny zážitok na rieke (Slnovrat Dunajského fondu), ktorý komunikuje alebo inak súvisí s cieľmi Dunajského fondu a jeho Charty.        

Obe podujatia uskutočňuje nadácia v spolupráci s konkrétnymi partnermi týchto podujatí, ktorí ich usporiadanie v danom roku podporia a umožnia („Hlavný partner Fóra Dunajského fondu [rok]“, „Partner Fóra Dunajského fondu [rok]“, „Mediálny partner Fóra Dunajského fondu [rok]“, resp. „Hlavný partner Slnovratu Dunajského fondu [rok]“, „Partner Slnovratu Dunajského fondu [rok]“, „Mediálny partner Slnovratu Dunajského fondu [rok]“). Organizáciu/realizáciu týchto podujatí alebo ich vybraných častí môže nadácia po dohode s partnermi zveriť tretím osobám. Nadácia si vyhradzuje právo zamedziť účasti osobám narušujúcim slušnú komunikáciu, bezpečný a civilizovaný priebeh podujatí a prijať v tejto súvislosti všetky potrebné opatrenia, ako aj právo obmedziť celkový počet účastníkov podujatí. Rovnako si nadácia vyhradzuje právo neusporiadať podujatia, pokiaľ sa na ich uskutočnenie v danom roku nepodarí získať potrebné partnerstvá a financie.  

Uvedené pravidelné podujatia môžu byť počas roka doplnené o priebežné stretnutia a prácu tematicky zameraných pracovných skupín Dunajského fondu.     

Kruh poradcov Dunajského fondu

Dunajský fond bol vytvorený v konzultácii s odborníkmi, tvoriacimi Kruh poradcov Dunajského fondu. Kruh poradcov zohráva významnú úlohu pri rozhodovaní o finančnej podpore projektov uchádzajúcich sa o podporu v rámci grantových výziev Dunajského fondu (pozri nižšie časť „Oprávnení žiadatelia a posudzovanie žiadostí o podporu“). S výnimkou uvedeného posudzovania žiadostí o podporu v rámci grantových výziev, ktoré je honorované, členovia Kruhu poradcov vykonávajú svoju činnosť a radia nadácii veľkoryso bez nároku na odmenu. Aktuálne personálne obsadenie Kruhu poradcov možno nájsť na internetovej stránke Dunajského fondu.            

Prispievatelia Dunajského fondu

Prispievateľom Dunajského fondu je každá právnická osoba alebo jednotlivec, ktorí poskytnú fondu konkrétny finančný alebo akýkoľvek iný príspevok napomáhajúci (aspoň potenciálne) cieľom fondu a jeho Charty. Každý z prispievateľov si volí a pomenúva svoj príspevok do fondu sám, po konzultácii s nadáciou. Okrem finančných príspevkov možno do fondu prispieť rôznymi inými formami (pozri nižšie časť „Možnosti ako prispieť do Dunajského fondu“) za predpokladu, že takýto príspevok je dostatočne konkrétny, t.j. je jasne identifikovateľný a jeho využitie je možné na ročnej báze monitorovať a - v kontexte Fóra Dunajského fondu - prakticky vyhodnocovať.

Prispievatelia a ich príspevky sú zverejňované v prehľadnom zozname na internetovej stránke Dunajského fondu (pozri nižšie časť „Dunajský fond na internete“).

Je vítané, ak prispievatelia oznámia svoje príspevky do fondu pri príležitosti každoročného Fóra Dunajského fondu (pozri vyššie časť „Stretnutia Dunajského fondu“), do fondu však možno prispieť kedykoľvek.

Nie je povinnosťou signatárov Charty Dunajského fondu (pozri vyššie časť „Charta Dunajského fondu a jej signatári“) stať sa prispievateľmi fondu, určitý konkrétny príspevok každého zo signatárov je každopádne veľmi vítaný.       

Možnosti ako prispieť do Dunajského fondu

Existujú tri základné možnosti ako prispieť do Dunajského fondu: stať sa partnerom Fóra Dunajského fondu alebo Slnovratu Dunajského fondu pre daný rok (pozri vyššie časť „Stretnutia Dunajského fondu“), poskytnúť finančný príspevok na Účet Dunajského fondu, alebo poskytnúť Dunajskému fondu akýkoľvek iný príspevok napomáhajúci (aspoň potenciálne) cieľom fondu a jeho Charty. Osobitnou formou podpory je asignácia dane.  

Partnerstvo

Pozícia partnera Fóra Dunajského fondu alebo Slnovratu Dunajského fondu sa štandardne spája s finančným príspevkom na Účet Dunajského fondu, ktorý bude použitý na organizáciu týchto podujatí, avšak takýmto partnerom sa po dohode s nadáciou možno stať aj bez finančného príspevku, ak partner ponúkne inú formu podpory umožňujúcu organizáciu podujatia (napr. bezodplatné poskytnutie priestorov, mediálna podpora a pod.).        

Poukázanie finančných prostriedkov na Účet Dunajského fondu 

Účet Dunajského fondu je osobitným účtom Stredoeurópskej nadácie, ktorý združuje finančné príspevky prispievateľov Dunajského fondu, prípadne vlastné prostriedky nadácie vyčlenené na tento účel. Finančné prostriedky sú jediným majetkom spravovaným nadáciou v rámci Dunajského fondu; všetky iné (t.j. nefinančné) formy príspevkov ostávajú po celý čas vo vlastníctve a správe prispievateľov, ibaže sa prispievateľ v osobitnej písomnej zmluve s nadáciou výslovne dohodne inak (napr. zverí výkon autorských alebo iných práv nadácii a pod.). Na Účet Dunajského fondu možno prispieť buď (1) finančným príspevkom na grantové výzvy Dunajského fondu alebo (2) finančným príspevkom účelovo viazaným na konkrétny projekt resp. viazaným na iné určité podmienky použitia príspevku požadované prispievateľom, vrátane prípadných podmienok na vyhlásenie grantovej výzvy z týchto prostriedkov  (pozri nižšie časť „Grantové výzvy a iné formy podpory“). V oboch uvedených prípadoch je  príspevok prispievateľa viazaný na uzatvorenie zmluvy s nadáciou.         

Asignácia dane

Ciele a činnosti Dunajského fondu (a Stredoeurópskej nadácie) sa prekrývajú so zákonne uznanými účelmi asignácie dane, a teda do Dunajského fondu je možné poskytnúť prostriedky aj touto formou. Prostriedky získané prostredníctvom daňovej asignácie sú nadácii Finančnou správou SR poukazované na osobitný účet určený výlučne na účely asignácie, t.j. tieto prostriedky sa nemôžu viesť na Účte Dunajského fondu. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby osoba asignujúca daň svoju asignáciu včas písomne oznámila nadácii, aby nadácia takýto príspevok vedela identifikovať a vedela asignované prostriedky použiť na ciele Dunajského fondu a jeho Charty.

Iné (nefinančné) príspevky

Príklady iných foriem príspevkov prispievateľov Dunajského fondu, t.j. iných než finančných príspevkov, možno nájsť na internetovej stránke Dunajského fondu (pozri nižšie časť „Dunajský fond na internete“). Nefinančné príspevky, ako napr. poskytnutie majetku, know-how, strategického alebo realizačného plánu, odborného poradenstva, nápadu, dobrovoľníckej činnosti a pod. sa cenia rovnako ako finančné, keďže významne napomáhajú cieľom Dunajského fondu a jeho Charty.     

Grantové výzvy Dunajského fondu a iné formy podpory žiadateľov

Grantové výzvy na podporu projektov sledujúcich ciele Charty Dunajského fondu vyhlasuje nadácia, pričom presné zameranie grantovej výzvy vopred konzultuje s Kruhom poradcov Dunajského fondu. Každá grantová výzva sa uskutočňuje za podmienok, ktoré nadácia zverejňuje pri vyhlásení danej grantovej výzvy. Minimálny objem finančných prostriedkov prerozdeľovaných v rámci jednej grantovej výzvy je 20 000 euro. Predmetom resp. výsledkom grantovej výzvy môže byť aj uskutočnenie (iba) jedného konkrétneho projektu rešpektujúceho zameranie danej výzvy, každá výzva však musí sledovať ciele Dunajského fondu a jeho Charty (pozri vyššie časť „Ciele Dunajského fondu a jeho Charty“).      

Nadácia môže po konzultácii s Kruhom poradcov podporiť projekty aj na základe individuálnych žiadostí konkrétnych žiadateľov mimo rámca grantových výziev, obzvlášť ak bol takýto postup dohodnutý s prispievateľom, ktorý svoj finančný príspevok zmluvne naviazal na konkrétny projekt alebo iné ním požadované podmienky (pozri vyššie časť „Možnosti ako prispieť do Dunajského fondu“). Aj takéto projekty však musia sledovať ciele Dunajského fondu a jeho Charty.

Ak tak stanoví grantová výzva resp. zmluva so žiadateľom o podporu, finančná podpora môže slúžiť aj na zabezpečenie povinného spolufinancovania projektov, ktoré sú financované z verejných zdrojov, vrátane zdrojov Európskej únie, ak takéto projekty sledujú ciele Dunajského fondu a jeho Charty.     

Nadácia sprostredkúva záujemcom informácie o iných (t.j. nefinančných) formách podpory, ktoré poskytli k dispozícii prispievatelia Dunajského fondu, tieto sú však poskytované na základe priamej dohody medzi príjemcom nefinančnej podpory so samotnými prispievateľom, ak nebolo prispievateľom a nadáciou osobitnou písomnou zmluvou dohodnuté inak. Prispievateľ informuje nadáciu o takýchto ním uzatvorených dohodách s príjemcami nefinančnej podpory. Grantové výzvy nadácie a finančná podpora na základe individuálnych žiadostí môžu byť zmysluplne prepojené s využitím nefinančných príspevkov prispievateľov Dunajského fondu po dohode s prispievateľmi, pričom v takýchto prípadoch sú konkrétne možnosti a podmienky definované danou grantovou výzvou resp. zmluvou so žiadateľom.             

Oprávnení žiadatelia a posudzovanie žiadostí o podporu

Oprávnených žiadateľov definuje každá grantová výzva vo svojich podmienkach zverejnených pri jej vyhlásení. Vo všeobecnosti však platí, že o finančnú podporu z Dunajského fondu (či už v rámci grantovej výzvy alebo na základe individuálnej žiadosti) sa môžu uchádzať subjekty, ktoré na území Slovenskej republiky uskutočňujú verejnoprospešné činnosti sledujúce ciele Dunajského fondu a jeho Charty.

Žiadosti oprávnených žiadateľov doručené nadácii v rámci grantovej výzvy a spĺňajúce formálne náležitosti predpísané danou grantovou výzvou posudzuje odborná porota pozostávajúca z Kruhu poradcov Dunajského fondu (pozri vyššie časť „Kruh poradcov Dunajského fondu“) prípadne z ďalších osôb, ktoré budú so súhlasom Kruhu poradcov a Správnej rady nadácie v rámci danej grantovej výzvy pribraté k rozhodovaniu, a účasť ktorých na rozhodovaní bude vopred oznámená danou grantovou výzvou. Výsledky rozhodovania odbornej poroty schvaľuje Správna rada nadácie, pričom rozhodnutie poroty je pre Správnu radu nadácie záväzné čo do poradia hodnotených žiadostí/projektov; v odôvodnených prípadoch sa môže Správna rada nadácie odchýliť od výšky finančnej podpory odporúčanej odbornou porotou. V prípade konfliktu záujmov niektorého z členov odbornej poroty je táto osoba povinná konflikt záujmov nadácii oznámiť a nezúčastňuje sa posudzovania a rozhodovania o danej žiadosti. Člen Kruhu poradcov sa môže z kapacitných, časových alebo iných dôvodov vzdať posudzovania a rozhodovania v rámci danej grantovej výzvy. Podrobné pravidlá posudzovania žiadostí a hlasovania odbornej poroty stanovuje daná grantová výzva.

V prípade poskytovania finančnej podpory mimo rámca grantových výziev má Kruh poradcov iba konzultačnú rolu, t.j. jeho stanoviská nie sú pre nadáciu a jej Správnu radu záväzné a majú len odporúčací charakter.

Pre poskytovanie inej ako finančnej podpory platia pravidlá uvedené vyššie v častiach „Prispievatelia Dunajského fondu“, „Možnosti ako prispieť do Dunajského fondu“ a „Grantové výzvy a iné formy podpory“, pričom v týchto prípadoch podporu štandardne poskytuje priamo prispievateľ Dunajského fondu po vzájomnej dohode s príjemcom takejto nefinančnej podpory.              

Správa finančných prostriedkov a odmeňovanie členov poroty

Zhromaždené finančné prostriedky prispievateľov poskytnuté nadácii priamo (teda nie prostredníctvom daňovej asignácie) spravuje Stredoeurópska nadácia na Účte Dunajského fondu, pričom nadácia si uplatňuje percentuálny podiel za správu a administráciu týchto finančných prostriedkov a riadenie programu Dunajského fondu vo výške 5% (tak pri prostriedkoch určených pre grantové výzvy, ako aj pri prostriedkoch určených na podporu mimo grantových výziev), ak nie je v zmluve s prispievateľom dohodnuté inak.          

Za svoju činnosť pri posudzovaní žiadostí v rámci grantových výziev sú členovia odbornej poroty honorovaní. Na odmeňovanie odbornej poroty sa celkovo vyčlení max. 5% z úhrnnej sumy združených finančných príspevkov v rámci danej grantovej výzvy, pričom individuálna odmena člena v rámci hodnotenia jednej grantovej výzvy nemôže prekročiť 200 euro brutto. Člen odbornej poroty sa môže svojej odmeny vzdať. Odmeňovanie členov odbornej poroty nie je kryté z percentuálneho podielu, ktorý si uplatňuje nadácia za správu a administráciu finančných prostriedkov a za riadenie programu Dunajského fondu.     

Dunajský fond na internete

V čase medzi stretnutiami Dunajského fondu (pozri vyššie časť „Stretnutia Dunajského fondu“) je hlavným komunikačným kanálom fondu internetová stránka www.dunajskyfond.sk resp. www.danubefund.sk, ktorá okrem iného obsahuje katalóg aktérov, projektov a udalostí na rieke.     

Spolupráca s inými iniciatívami a projektmi na Slovensku 

Dunajský fond je otvorený spolupráci s inými riečnymi iniciatívami a projektmi realizovanými v rôznych oblastiach Slovenska, ktorých veľká väčšina v konečnom dôsledku spadá do povodia rieky Dunaj.

Podobne je Dunajský fond otvorený spolupráci s inými platformami, iniciatívami a projektmi sledujúcimi príbuzné resp. komplementárne ciele (napr. územné plánovanie, mestské zásahy, , rozvoj verejných priestranstiev, odvetvové a profesijné združenia, profesijné poradenstvo a vzdelávanie a pod.).

Ďalšie krajiny na toku a zahraniční aktéri

Je záujmom Dunajského fondu nadviazať úzky kontakt so zahraničnými aktérmi na toku Dunaja (prípadne iných významných riek). Cieľom a zmyslom takejto spolupráce môže byť napríklad prenos informácií, poznatkov a know-how. Pravidelnými hosťami stretnutí Dunajského fondu sa môžu stať renomovaní zahraniční odborníci resp. nadnárodní verejní alebo privátni decision-makeri. 

Zmena Operačných pravidiel Dunajského fondu

Pravidlá obsiahnuté v tomto dokumente boli schválené Správnou radou Stredoeurópskej nadácie a sú pre nadáciu, jej orgány a spolupracovníkov záväzné. Prípadné aktualizácie a doplnenia týchto pravidiel podliehajú schváleniu Správnou radou. Ak vyhlásené grantové výzvy alebo platne uzatvorené zmluvy nestanovujú inak, aktualizácia a doplnenia týchto pravidiel nemá za následok zmenu existujúcich grantových výziev nadácie alebo platne uzavretých zmlúv s nadáciou, ktoré boli vyhlásené/uzavreté nadáciou pred zmenou týchto pravidiel.