Charta Dunajského fondu

My, dolupodpísaní, sme presvedčení, že Dunaj zohráva kľúčovú rolu v našich životoch. Rieka určuje kvalitu života v Bratislave a v jej širšom podunajskom zázemí.  

Vidíme priestor na ďalšie zvyšovanie starostlivosti o verejné a verejne prístupné miesta v území rieky. Dosiahnutie tohto cieľa nie je možné bez intenzívnej spolupráce a komunikácie širokého okruhu ľudí, ktorí sú s riekou v profesijnom, rekreačnom alebo inom kontakte. Skutočné zvýšenie kvality života možno len ťažko dosiahnuť bez vzájomnej informovanosti a koordinácie dostupných ľudských, finančných a iných zdrojov. Hlásime sa k takejto spolupráci prostredníctvom Dunajského fondu a pozývame ďalších, aby sa pridali.

Naše spoločné úsilie je vedené otvorenosťou voči všetkým, ktorí prejavia záujem konštruktívne komunikovať a hľadať možnosti spolupráce, ako aj otvorenosťou voči širšej verejnosti.

Podpisom tejto charty vyjadrujeme presvedčenie, že je zmysluplné

  • hľadať cesty, ako umožniť ľuďom ešte bližší a pohodlnejší kontakt s riekou na tých miestach, kde to ochrana prírodných hodnôt, bezpečnosť a hospodárske aktivity umožňujú,
  • vytvárať podmienky na prirodzený, plynulý a príjemný pohyb pozdĺž rieky ako aj z brehu na breh, a citlivo posudzovať s tým spojené zásahy do prírodných a mestských/vidieckych prostredí,   
  • uvažovať o rieke v jej širších súvislostiach, teda v kontexte vzťahov oboch brehov, vzťahu mestského centra a jeho vzdialenejšieho zázemia, ako aj v kontexte prepojenia so susednými krajinami, národmi a kultúrami,  
  • nezužovať život na rieke len na život ľudí, ale naopak napomáhať riečnym a na rieku napojeným ekosystémom a prírodným hodnotám, ktoré samotný život vytvárajú a umožňujú, 
  • hľadať rovnováhu rôznych druhov ľudských aktivít na rieke, a to aj prostredníctvom spoločnej komunikácie a spolupráce, 

a máme záujem sa týmito zásadami v našich ďalších aktivitách riadiť a napomáhať ich uplatňovaniu.

Signatári Charty Dunajského fondu

Verejný sektor

Bíro Ladislav
Stredisko enviromentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie
Breja Ján
predseda, Dopravný úrad
Csicsai Gabriel
štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (na základe poverenia ministerky Gabriely Matečnej)
Érsek Arpád
minister dopravy a výstavby SR
Franko Juraj
vedúci odboru štátneho odborného dozoru Bratislava, štátny radca, Dopravný úrad
Frešo Pavol
predseda, Bratislavský samosprávny kraj
Guldan Patrik
poslanec, Mestská časť Bratislava-Ružinov
Hyross Peter
riaditeľ, Múzeum mesta Bratislavy
Knirs Imrich
zástupca primátora, Mesto Komárno
Konrad Ingrid
hlavná architektka hl. mesta SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
Lazár Ladislav
generálny riaditeľ, Vodohospodárska výstavba š.p.
Maráky Peter
šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá, Pamiatkový úrad SR
Nesrovnal Ivo
primátor, Hlavné mesto SR Bratislava
Pfundtner Edita
poslankyňa, Národná rada Slovenskej republiky
Slabáková Kornélia
zástupkyňa primátora, Mesto Štúrovo
Sólymos ​László
minister životného prostredia SR
Stubendek László
primátor, Mesto Komárno
Supek Marián
generálny riaditeľ,Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Szabó Eugen
primátor, Mesto Štúrovo
Šimko Ladislav
národný koordinátor Stratégie EU pre dunajský región, Odbor prierezových priorít Úradu vlády SR
Števčík Radoslav
starosta, Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Tomášková Tatiana
poslankyňa, Mestská časť Bratislava-Ružinov
Turanský Marek
riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja, Trnavský samosprávny kraj
Vavřinek Martin
generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného prostredia

Podnikateľský sektor

Bača Juraj
predseda predstavenstva, Elements Resort a.s. (dnes X-BIONIC® SPHERE a.s.)
Benetin Juraj
Compass architekti
Bizoň Matúš
Aurex s.r.o
Both Robert
project manager & site director, Multi Engineering Services s.r.o.
Gerhat Miroslav
Schifffahrtsagentur P.A.D. Bratislava
Havranová Beata
šéfredaktorka turistického portálu www.kamkam.eu a výkonná riaditeľka, B.H.PUBLIC RELATIONS & PROMOTION s.r.o.
Hoffmann Mario
autor konceptu multifunkčného areálu Elements Resort (dnes X-BIONIC® SPHERE a.s.)
Hronec Ivan
Film Europe, s.r.o.
Korbačka Peter
predseda predstavenstva, J&T Real Estate a.s.
Kováčik Július
člen predstavenstva, Danubia Invest a.s.
Labanc Tomáš
architekt, architektonický a urbanistický ateliér BLAU
Majoroš Miroslav
predseda predstavenstva, Slovak Telekom a.s.
Minařík Jaromír
Hot chilli lode s.r.o.
Molnár Marián
Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o.
Poliak Milan
Elwa s.r.o.
Resch Alexander
predseda predstavenstva, Všeobecná úverová banka a.s.
Világi Oszkár
predseda predstavenstva, SLOVNAFT a.s.

Neziskový sektor

Baláž Claude
predseda, Združenie priateľov Čunova o.z.
Bibel Vladimír
Panorama.sk
Bindics Gábor
Kruh poradcov Dunajského fondu
Bolemant ​Eva
predsedníčka, Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
Czuczor Szilvia
správkyňa nadácie, Stredoeurópska nadácia
Dóka Tímea
predsedníčka združenia, OZ Kukkonia
Droppová Zoja
viceprezidentka, Asociácia bratislavských vodáckych klubov
Froncová Andrea
Kruh poradcov Dunajského fondu
Gero Peter
Kruh poradcov Dunajského fondu
Hermann Juraj
prezident, Spolok architektov Slovenska
Himmler Juraj
predseda, Kultúrne združenie Štúrovo a okolie
Illek Branko
Klub vodného slalomu Karlova Ves
Jägrová Katarína
Kruh poradcov Dunajského fondu
Kočergina Ekaterina
Slovenská technická univerzita
Kurhajec Peter
predseda združenia, Spoločnosť Ferdinanda Martinenga o.z.
Kušík Tomáš
predseda združenia, Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Kuzma Michal
brand manažér, OZ Kukkonia
Kvarda József
riaditeľ, Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh
Littmann Peter
Kruh poradcov Dunajského fondu
Mačuha Maroš
výkonný riaditeľ, Bratislavský okrášľovací spolok
Marko Igor
Kruh poradcov Dunajského fondu
Michniak Daniel
Geografický ústav SAV
Mišík Vladimír
prezident, Asociácia bratislavských vodáckych klubov
Orlovský Ján
výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti
Papp Sándor
OZ Bratislavské rožky
Paszternák Anton
predseda, Židovská náboženská obec v Komárne
Paško Martin
Kruh poradcov Dunajského fondu
Páleník Ivan
Founder & CMO, občianske združenie go-ok, o. z.
Soós Tibor
predseda, Kajak a Kanoe Klub Komárno
Vitková Ľubica
dekanka, Fakulta Architektúry Slovenskej technickej univerzity
Wimmerová Jarmila
Aliancia proti povodniam
Zavarská Barbara
OZ Punkt

Ďalší

Binder Július
Coplák Jaroslav
Cigánová Kata
Kleibl Martin

V prípade záujmu o podpis Charty nám prosím napíšte, radi Vaše meno uvedieme v zozname signatárov.