Informácie pre prispievateľov

Prispievatelia Dunajského fondu

Prispievateľom Dunajského fondu je každá právnická osoba alebo jednotlivec, ktorí poskytnú fondu konkrétny finančný alebo akýkoľvek iný (nefinančný) príspevok napomáhajúci (aspoň potenciálne) cieľom fondu a jeho Charty. Oblasti, kam môže smerovať podpora a schémy možnej podpory nájdete tu. Každý z prispievateľov si volí a pomenúva svoj príspevok do fondu sám, po konzultácii s nadáciou. Okrem finančných príspevkov možno do fondu prispieť aj rôznymi inými formami za predpokladu, že takýto príspevok je dostatočne konkrétny, t.j. je jasne identifikovateľný a jeho využitie je možné na ročnej báze monitorovať a - v kontexte Fóra Dunajského fondu - prakticky vyhodnocovať. Niekoľko príkladov nefinančného vkladu si pre inšpiráciu môžete pozrieť tu.

Tri základné možnosti ako prispieť do Dunajského fondu: 

  • stať sa partnerom Fóra Dunajského fondu alebo Slnovratu Dunajského fondu pre daný rok,
  • poskytnúť finančný príspevok na Účet Dunajského fondu,
  • poskytnúť Dunajskému fondu akýkoľvek iný (nefinančný) príspevok napomáhajúci(aspoň potenciálne) cieľom fondu a jeho Charty.

Osobitnou formou podpory je asignácia dane.

Pozícia partnera Fóra Dunajského fondu alebo Slnovratu Dunajského fondu sa štandardne spája s finančným príspevkom na Účet Dunajského fondu, ktorý bude použitý na organizáciu týchto podujatí, avšak takýmto partnerom sa po dohode s nadáciou možno stať aj bez finančného príspevku, ak partner ponúkne inú formu podpory umožňujúcu organizáciu podujatia (napr. bezodplatné poskytnutie priestorov, mediálne partnerstvo a pod.).  

Účet Dunajského fondu je osobitným účtom Stredoeurópskej nadácie, ktorý združuje finančné príspevky prispievateľov Dunajského fondu, prípadne vlastné prostriedky nadácie vyčlenené na tento účel. Na účet Dunajského fondu možno prispieť buď (1) príspevkom na grantové výzvy Dunajského fondu alebo (2) finančným príspevkom účelovo viazaným na konkrétny projekt resp. na určité konkrétne podmienky použitia príspevku požadované prispievateľom, vrátane prípadných podmienok na vyhlásenie grantovej výzvy z týchto prostriedkov. V oboch prípadoch je príspevok prispievateľa viazaný na uzatvorenie zmluvy s nadáciou.

Nefinančné príspevky sa cenia rovnako ako finančné, keďže významne napomáhajú cieľom Dunajského fondu a jeho Charty. Nefinančné formy príspevkov ostávajú po celý čas vo vlastníctve a správe prispievateľov, ibaže sa prispievateľ s nadáciou dohodne inak v osobitnej zmluve (napr. zverí výkon autorských alebo iných práv nadácii a pod.). Príklady nefinančných vkladov nájdete tu. Ak máte vlastnú predstavu ako prispieť, prosím napíšte nám na cef@cef.sk

Asignácia dane

Ciele a činnosti Dunajského fondu (a Stredoeurópskej nadácie) sa prekrývajú so zákonne uznanými účelmi asignácie dane, a teda do Dunajského fondu je možné prispieť aj touto formou. Prostriedky získané prostredníctvom daňovej asignácie sú nadácii Finančnou správou SR poukazované na osobitný účet určený výlučne na účely asignácie, t.j. tieto prostriedky sa nemôžu viesť na Účte Dunajského fondu. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby osoba asignujúca daň svoju asignáciu včas písomne oznámila nadácii, aby nadácia takýto príspevok vedela identifikovať a vedela asignované prostriedky použiť na ciele Dunajského fondu a jeho Charty.

V prípade záujmu nás kontaktujte na cef@cef.sk. Radi zodpovieme Vaše otázky a poradíme Vám ohľadom možností ako prispieť.