RiverLab

Pracovná skupina Dunajského fondu RiverLab Žitný ostrov a okolie združuje nominantov významných verejných a súkromných aktérov, ako aj jednotlivcov poberajúcich všeobecný rešpekt v občianskom sektore. Hlavným cieľom RiverLabu je hľadanie možnej zhody medzi aktérmi rieke na prioritách a spôsobe ich realizácie. Zhoda je prvým krokom k zmenám, ktoré môžu priniesť na rieku viac života, pohybu, zachovanie hodnôt rieky a krajiny - a vzájomného porozumenia.

Územie vnútrozemskej delty Dunaja, jedného z najväčších európskych riečnych ostrovov, je unikátne, a to nielen kvôli rozsiahlemu ľudskému zásahu v podobe vodného diela. Otvára sa tu na malej mierke množstvo príležitostí a výziev, ktoré dnes riešia ľudia na rôznych miestach planéty. V centre pozornosti RiverLabu stoja verejne prístupné priestranstvá a infraštruktúra, prepojenosť jednotlivých území udržateľnou dopravou, kvalita života obyvateľov, možnosti využitia rieky a jej brehov na rekreáciu, životodarne prírodné hodnoty, procesy a zdroje, a tiež napojenie územia na susedné krajiny.

Centrálna oblasť hlavného mesta je špecifická, s iným charakterom a množstvom ďalších aktérov, ktoré si vyžadujú samostatnú pracovnú skupinu.

Územie ktorému sa venuje RiverLab Žitný ostrov a okolie:

Pracovnú skupinu RiverLab Žitný ostrov a okolie tvoria nominanti významných verejných a súkromných aktérov, ako aj jednotlivci poberajúci všeobecný rešpekt v občianskom sektore. Medzi aktívnych členov patria zástupcovia troch dotknutých ministerstiev, ich rezortných organizácií a podnikov, zástupcovia samosprávnych krajov a miest v území Dunaja, súkromné spoločnosti v oblasti energetiky a turizmu, taktiež zástupcovia združení a rešpektované autority v oblasti ochrany prírody a vodných športov. Aktuálny zoznam členov pracovnej skupiny je dostupný tu.
 

 

 

 

 

 

V začiatkoch fungovania pracovnej skupiny sme identifikovali a oslovili rešpektovaných odborníkov, ktorí sa zameriavajú na disciplíny súvisiace s riekou a životom na nej. Prizvali sme ich k spolupráci v rámci expertnej siete RiverLabu, ktorú informujeme o výstupoch a návrhoch opatrení úzkeho jadra pracovnej skupiny a žiadame ich o odborný názor z pohľadu ich špecializácie.

Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo v apríli 2016. Na jeseň jej členovia zadefinovali spoločné priority v tematických okruhoch pohybu a života na rieke.

V ďalšej fáze RiverLab pomenoval  opatrenia, ktoré jeho členovia považovali za najdôležitejšie z pohľadu riešenia výziev v území a k dosiahnutiu ich spoločnej vízie o riečnych oblastiach Žitného ostrova a okolia. Súbor navrhovaných opatrení bol publikovaný v Diskusnom dokumente Šesť kľúčov odomknutiu potenciálu rieky. Tento dokument je súhrnom možných opatrení, z ktorých si aktéri môžu vybrať, aby následne navrhli možné cesty ako ich realizovať.
 

Partneri pracovnej skupiny RiverLab Žitný ostrov a okolie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia úzkeho jadra pracovnej skupiny RiverLab

 

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Ing. Ivan Hapčo
Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami | Sekcia vôd

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Martina Čubová
Odbor vnútrozemskej plavby | Sekcia vodnej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mgr. Richard Lazúr
Sekcia legislatívy - Odbor pozemkový

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Ing. Michal Blaško
riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce (člen Monitorovacieho výboru)
RNDr. František Koločány

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 

Ing. Pavel Virág
poradca generálneho riaditeľa 
SVP š.p. Banská Štiavnica
Ing. Marián Supek
SVP š.p. Banská Štiavnica

Vodohospodárska výstavba, š.p.

Ing. Tomáš Slovák
vedúci odboru prípravy vodných stavieb a stratégie

Verejné prístavy, a.s.    

Mgr. Elena Hamárová
 manažér správy prístavov
Mgr. Igor Barna
projektový manažér oddelenia rozvoja a riadenia projektov
Mgr. Peter Bartoš
manažér správy majetku

Dopravný úrad

Ing. Jaroslav Šimoník
Ing. Peter Pollák

Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov

Štátna ochrana prírody SR

Mgr. Andrej Somora
pracovník pre envirovýchovu
Správa CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy v Nitre, pracovisko Bratislava

Lesy SR, š.p.

Ing. Martin Matys
poverený vedením vyrobno-techn. úseku (OZ)
Ing. Jozef Habara
vedúci Lesná správa Gabčíkovo

Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Peter Lajda
Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
 

Trnavský samosprávny kraj

Ing. Agáta Mikulová
riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Tibor Csenger
podpredseda

Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj – spoločný nominant

Ing. Tatiana Mikušová
riaditeľka Slovenského domu Centrope

Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová
I. námestníčka primátora 
Ing. arch. Ingrid Konrad
hlavná architektka

Podunajské mestá (Komárno, Štúrovo, Šamorín, Kolárovo) – spoločný nominant

Gabriel Duka 
výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu PODUNAJSKO

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  

Ing. Alena Trančíková
riaditeľka úseku obchodných vzťahov a environmentálnej politiky

SLOVNAFT, a.s.

Anton Molnár
riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie 
Hana Kukučková
Communications Specialist - CSR

X-BIONIC® SPHERE, a.s.

Patrik Danek predseda predstavenstva 
Juraj Bača člen dozornej rady
Oľga Pažitná správkyňa NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE

Wellness Hotel Patince – Spa & Marina 

Ing. Peter Hudec
konateľ Wellness s.r.o.

Danubia Invest, a.s. (Areál Divoká Voda)

Ing. Betka Ondriš 
konateľ, General Manager, Sales & Marketing Manager
Miroslava Vaceková
Event Management

Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.

Ing. Jozef Ondreička
technické oddelenie

DANUBIANA- Centrum moderného umenia, n.o.

Vincent Polakovič
riaditeľ

Slovenský rybársky zväz

Ing. Peter Križek
referent ichtyológie a ekológie rybárskych revírov

Iniciatíva Malý Dunaj

Jaroslav Juriga

Občianski ochranári

RNDr. Tomáš Kušík, PhD.
predseda BROZ
Mgr. Andrea Froncová
projektová manažérka BROZ

Bezmotoroví vodáci

Ing. Tibor Soós
Ing. Boris Bergendi

Vodní motoristi

Ing. Juraj Fencl

 

 

Poznámka: Poslední štyria účastníci boli oslovení po konzultáciách s Kruhom poradcov Dunajského fondu ako rešpektované autority v danej oblasti aktivít 

 

Hostia

Členovia expertnej siete*
Ing. Vladimír Holčík, špecialista na úpravy tokov, hradenie bystrín a strží, nádrže a priehrady (plavebné komory, hate, vodné elektrárne)
Mgr. Zoja Droppová, Spolok architektov Slovenska a Asociácia bratislavských vodáckych klubov

Kruh poradcov Dunajského fondu
Marián Molnár

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity (partner RiverLabu)
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prorektorka Fakulty architektúry STU

 

* Pri významných výstupoch práce RiverLabu oslovujeme rešpektovaných odborníkov na Slovensku, ktorí sa zameriavajú na disciplíny súvisiace s riekou a životom na nej. Názor a pripomienky expertnej siete  považujeme za prínosné v procese hľadania zhody v skupine a následnom uskutočňovaní navrhnutých opatrení. 

 

Názov súboru
Veľkosť
Šesť kľúčov k odomknutiu potenciálu rieky
Diskusný dokument pracovnej skupiny