Druhá grantová výzva Dunajského fondu

1. Môžu sa o grant uchádzať územné samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky)?

Druhá grantová výzva je zameraná na podporu neziskových organizácií (ako napríklad občianske združenie apod.). Finančné prostriedky tejto výzvy nie sú určené pre žiadateľov ako sú obce, mestá, alebo vyššie územné celky. V prípade pochybnosti o statuse Vašej organizácie prosím kontaktujte našu nadáciu.

2. Aká činnosť musí byť uvedená v zakladajúcich dokumentoch organizácie žiadateľa?

Predmet alebo ciele činnosti organizácie uvedené v zakladajúcich dokumentoch (napr. stanovách, štatúte...) musia pokrývať typ aktivity, a účelu, na ktorý je žiadaná podpora z Dunajského fondu.

3. Akú maximálnu sumu je možné žiadať na projekt v grantovej žiadosti?

Maximálna výška sumy požadovaného príspevku na projekt nie je stanovená. Limitovaná je len hornou hranicou celkového objemu financií v grantovej výzve, ktorá je 45 000 eur. O počte podporených projektov a výške udelených súm rozhodne hodnotiaca porota v závislosti od kvality a počtu podaných žiadostí. Predpokladáme podporu viacerých projektov, nielen jedného.

V prípade, že Váš projekt získa podporu odbornej poroty, avšak nebudeme schopní podporiť  projekt v plnej výške žiadanej sumy, žiadateľ bude nadáciou kontaktovaný s cieľom overiť jeho záujem o nižšiu sumu.

4. Ako je zabezpečená nezaujatosť členov poroty pri posudzovaní predložených žiadostí?

Podľa bodu 14 „Oprávnení žiadatelia a posudzovanie žiadostí o podporu“ Pravidiel Dunajského fondu v prípade konfliktu záujmov niektorého z členov odbornej poroty tento člen má povinnosť oznámiť túto skutočnosť nadácii a nezúčastní sa posudzovania a rozhodovania o danej žiadosti.

5. Koľko žiadostí si môže podať jeden žiadateľ?

Jeden žiadateľ (organizácia) môže podať maximálne 3 grantové žiadosti.

6. Kedy je uzávierka podávanie žiadosti?

Posledná lehota pre podanie žiadosti je 15. december 2016 (rozhoduje dátum na pečiatke pošty).

7. Žiadosť je potrebné poslať poštou, alebo emailom?

Žiadosť vrátane povinných príloh je potrebné poslať aj listovou poštou, aj v elektronickej verzii emailom (viac podrobností v Podmienkach výzvy).

8. Môže sa uchádzať o podporu aj záujmové združenia miest, obcí, alebo iných subjektov?
Áno, pokiaľ účely, za ktorým bolo združenie ustanovené, pokrývajú aj ciele grantovej výzvy,

9. Aké sú obmedzenia pre využitie financií poskytnutých z grantovej výzvy?

Prostriedky príspevku z grantového programu Dunajského fondu nemôžu byť použité na pokrytie nasledujúcich nákladov:

  • Náhrada za amortizáciu motorového vozidla
  • Nájom organizácie
  • Účtovníctvo 
  • Bankové poplatky 
  • Reklama
  • Stravné, občerstvenie, pitný režim a pod. 
  • Finančné odmeny v súťažiach 
  • Komunikačné náklady 
  • Náklady na služby poskytované vlastnými zamestnancami alebo blízkymi firmami a osobami
  • Akékoľvek iné náklady, ktoré neboli súčasťou schváleného rozpočtu projektu

January 29, 2018

Zrealizované projekty z II. grantovej výzvy

Z ôsmich projektov, ktoré boli vybrané hodnotiacou porotou, bolo úspešne uskutočnených sedem. Projekt Virtuálny most nebol zrealizovaný v termíne stanovenom grantovými podmienkami.

Počas implementácie podporených projektov sa pri dvoch projektoch znížili náklady, kvôli čomu nebola využitá plná výška grantov. Tým sa celková rozdelená suma znížila na 48 798 €.