Grantová výzva Dunajského fondu na rok 2024, VI. ročník

VI. ročník Grantovej výzvy Dunajského fondu je otvorený.

Podávanie žiadostí je možné od 1. mája do 24. mája 2024. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum prijatia/resp. preukázateľného odoslania emailovej pošty na adresu cef@cef.sk.

Grantová výzva sa vyhlasuje pre celé územie slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho pravostranného prítoku Klátovského ramena (územie NPR Klátovské rameno).

Žiadateľom o grant môže byť právnická osoba neziskového typu so zodpovedajúcim predmetom činnosti, legálne pôsobiaca na území SR.

Grantová výzva je zameraná výhradne na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú jeden alebo viac z nasledovných cieľov, vychádzajúc z Charty Dunajského fondu:

    1. bližší kontakt človeka s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný)
    2. bohatší život na rieke a jej okolí (so zachovaním a ochranou prírodných hodnôt, života a zdrojov),
    3. plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke, z brehu na breh alebo z vody na breh (vrátane pohybu živočíchov žijúcich v prostredí rieky)
    4. spojenie s ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke.

Zároveň musia projektové zámery reflektovať aj účely využitia daňových asignácií (na základe §50 Zákona o dani z príjmov), nakoľko zdroje prerozdeľované z rámci tejto Grantovej výzvy pochádzajú výhradne z daňových asignácií.

 

Názov súboru
Veľkosť
Grantová výzva Dunajského fondu na rok 2024
Žiadosť o grant
Rozpočet