Prvá grantová výzva Dunajského fondu

1. Môžu sa o grant uchádzať územné samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky)?

Prvá grantová výzva je zameraná na podporu neziskových organizácií (ako napríklad občianske združenie apod.). Finančné prostriedky tejto výzvy nie sú určené pre žiadateľov ako sú obce, mestá, alebo vyššie územné celky. V prípade pochybnosti o statuse Vašej organizácie prosím kontaktujte našu nadáciu.

2. Aká činnosť musí byť uvedená v zakladajúcich dokumentoch organizácie žiadateľa?

Predmet alebo ciele činnosti organizácie uvedené v zakladajúcich dokumentoch (napr. stanovách, štatúte...) musia pokrývať typ aktivity, na ktoré je žiadaná podpora z Dunajského fondu.

3. Akú maximálnu sumu je možné žiadať na projekt v grantovej žiadosti?

Maximálna výška sumy požadovaného príspevku na projekt nie je stanovená. Limitovaná je len hornou hranicou celkového objemu financií v grantovej výzve, ktorá je 30 000 eur. O počte podporených projektov a výške udelených súm rozhodne Kruh poradcov v závislosti od kvality a počtu podaných žiadostí. Predpokladáme podporu viacerých projektov, nielen jedného.

V prípade, že Váš projekt získa podporu odbornej poroty, avšak nebudeme schopní podporiť  projekt v plnej výške žiadanej sumy, žiadateľ bude nadáciou kontaktovaný s cieľom overiť jeho záujem o nižšiu sumu.

4. Ako je zabezpečená nezaujatosť členov poroty pri posudzovaní predložených žiadostí?

Podľa bodu 14 „Oprávnení žiadatelia a posudzovanie žiadostí o podporu“ Pravidiel Dunajského fondu v prípade konfliktu záujmov niektorého z členov odbornej poroty tento člen má povinnosť oznámiť túto skutočnosť nadácii a nezúčastní sa posudzovania a rozhodovania o danej žiadosti.

5. Koľko žiadostí si môže podať jeden žiadateľ?

Jeden žiadateľ (organizácia) môže podať maximálne 3 grantové žiadosti.

6. Kedy je uzávierka podávanie žiadosti?

Posledná lehota pre podanie žiadosti je 29. februára 2016 (rozhoduje dátum na pečiatke pošty).

7. Žiadosť je potrebné poslať poštou, alebo emailom?

Žiadosť vrátane povinných príloh je potrebné poslať aj listovou poštou, aj v elektronickej verzii emailom (viac podrobností vo Výzve).

8. Môže sa uchádzať o podporu aj záujmové združenia miest, obcí, alebo iných subjektov?
Áno, pokiaľ účely, za ktorým bolo združenie ustanovené, pokrývajú aj ciele grantovej výzvy

January 29, 2018

Zrealizované projekty v I. grantovej výzve

Počas implementácie grantovej výzvy sa pri jednom projekte znížili náklady, kvôli čomu nebola využitá plná výška grantu. Tým sa celková rozdelená suma znížila na 26 120 €.

Výsledky hodnotenia žiadostí

Zverejňujeme výsledky prvej grantovej výzvy Dunajského fondu. Tešíme sa mimoriadnemu záujmu a vysokej kvalite všetkých projektov, ktoré žiadali o podporu (celkovo 26 žiadostí), a povzbudzujeme všetkých k tomu, aby sledovali ďalšiu grantovú výzvu, ktorú plánujeme vyhlásiť koncom tohto roku.
 
Na prerozdelenie bola tentoraz k dispozícii suma max. 27 075 euro (tvorená príspevkami VÚB banky/nadácie VÚB a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., po odrátaní odmien porotcov a ďalších nákladov nadácie). Podpora bola na základe rozhodnutia odbornej poroty (Kruhu poradcov DF) prerozdelená medzi prvých šesť najúspešnejších projektov z Bratislavy ako aj z územia mimo hlavného mesta. Celkovo bolo na týchto šesť projektov prerozdelených 26 908 euro. Ak podporení z akýchkoľvek dôvodov granty neprijmú alebo neuskutočnia svoje projekty, nastupujú v poradí ďalší uvedení v zozname (od 7. miesta). 

Až na výnimky boli vo všeobecnosti v celkovom hodnotení úspešnejšie projekty zamerané na konkrétne zásahy vo fyzickom prostredí. Hodnotenia sa zúčastnili všetci členovia Kruhu poradcov s výnimkou p. Petra Littmanna (časová zaneprázdnenosť); Andrea Froncová sa nezúčastnila hodnotenia jednej konkrétnej žiadosti (BROZ) pre konflikt záujmov.
 
Hodnotenie bolo komplexné, posudzovali sa:

  • súlad s cieľmi Dunajského fondu,
  • prepojenosť s inými projektmi na rieke a širší územný kontext (makroperspektíva),
  • vhodnosť a citlivosť umiestnenia (mikroperspektíva),
  • dlhodobejší efekt a udržateľnosť  
  • spolupráca s verejným sektorom a privátnym sektorom.

 
Vysoká kvalita vašich projektov nás motivuje k ešte účinnejším snahám o získavanie (združovanie) prostriedkov na podporu pre vás, a tiež k ešte väčšiemu nasadeniu pre spoločné ciele Dunajského fondu.
Stredoeurópska nadácia/Dunajský fond opätovne ďakuje obom donorom prvej grantovej výzvy.

Výsledný zoznam s poradím projektov nájdete tu.

Tlačovú správu k výsledkom projektov nájdete tu.

Názov súboru
Veľkosť
Výsledky I. grantovej výzvy Dunajského fondu