Štvrtá grantová výzva Dunajského fondu

Zameraná na podporu verejnoprospešných projektov na Dunaji

a Malom Dunaji, ktoré realizujú neziskové organizácie.

Grantová výzva je realizovaná vďaka podpore od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a rodiny Kúšikovcov.

Projekty, ktoré sa uchádzajú o podporu, musia sledovať aspoń jeden z nasledovných cieľov:

  • bližší kontakt s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný)
  • bohatší život na rieke a jej okolí (so zachovaním a ochranou prírodných hodnôt, života a zdrojov),
  • plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke, z brehu na breh alebo z vody na breh (vrátane pohybu živočíchov žijúcich v prostredí rieky)
  • spojenie s ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke.

Termín pre podávanie žiadostí:

od 14. októbra 2019 do 14. novembra 2019.

Podmienky výzvy: pozorne si prečítajte pred podaním žiadosti.

Formulár pre vyplnenie a podanie žiadosti.

Tlačová správa k vyhláseniu výzvy.

Vyplnený, podpísaný a naskenovaný formulár vo formáte .pdf je potrebné poslať elektronicky na adresu cef@cef.sk s uvedením Štvrtá grantová výzva v predmete emailu. Zároveň je potrebné poslať aj pôvodnú nenaskenovanú verziu vo formáte MS Word.​

Hodnotenie grantovej výzvy je dvojkolové. Po ukončení prvého kola dostanú žiadatelia v polovici decembra 2019 emailom informáciu o tom, či postupujú alebo nepostupujú do finálového kola. Postupujúci budú oslovení k poslaniu doplňujúcich informácií a podkladov.

Celkové výsledky po finálovom kole budú oznámené vo februári 2020.

Štvrtú grantovú výzvu podporili

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,  sumou 50 000 € *

Rodina Kúšikovcov sumou 20 000 €

Celková suma k dispozícii na prerozdelenie je 68 tisíc eur **

* Suma pochádza z asignácie zaplatenej dane.

** Od finančného daru rodiny Kúšikovcov je odrátaná čiastka vo výške 5% na správu a riadenie programu a vo výške maximálne 5% na odmeny hodnotiteľom. Na základe operačných pravidiel Dunajského fondu sa tieto percentuálne čiastky odrátavajú len z finančného daru poskytnutého nadácii priamo. Suma pochádzajúca z asignácie zaplatenej dane je vyčlenená z celkovej sumy, ktorú nadácia dostala prostredníctvom daňovej asignácie od spoločnosti SLOVNAFT, a. s., t.j. v tomto prípade je celá vyčlenená suma určená na financovanie podporených projektov.

Výsledky hodnotenia podaných žiadostí​

V grantovej výzve bolo prijatých 32 žiadostí, z ktorých 20 postúpilo do druhého kola. Na základe vyhodnotenia odbornej poroty schválila Správna rada Stredoeurópskej nadácie finančnú podporu pre 16 projektov v celkovej sume 68 000 eur. Porota, vybraná z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu, hodnotila projekty podľa kritérií definovaných v Podmienkach výzvy. Podporené projekty sú územne rozmiestnené po celom toku od Bratislavy až po Štúrovo, aj na Malom Dunaji a predstavujú rôzne typy aktivít a pozitívnych zásahov do prostredia.

Ďakujeme prispievateľom, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a rodine Kúšikovcov, za podporu a rekordnú prerozdelenú sumu.

Výsledný zoznam projektov si môžete pozrieť tu:

Hodnotenie je dvojkolové. Projekty hodnotí odborná porota zložená z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu.

1. Ktoré typy organizácií sú oprávnenými žiadateľmi v grantovej výzve?

Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne neziskové organizácie (napríklad občianske združenie a pod.), príspevkové organizácie s verejnoprospešnou činnosťou, záujmové združenia obcí a/alebo miest a školy. 

V prípade pochybnosti o oprávnenosti Vašej organizácie prosím kontaktujte našu nadáciu.

2. Môžu sa o grant uchádzať územné samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky)?

Finančné prostriedky tejto výzvy nie sú určené pre žiadateľov ako sú obce, mestá, alebo vyššie územné celky. Uchádzať o grant sa môžu len záujmové účelové združenia obcí a/alebo miest.

3. Aká činnosť musí byť uvedená v zakladajúcich dokumentoch organizácie žiadateľa?

Predmet alebo ciele činnosti organizácie uvedené v zakladajúcich dokumentoch (napr. stanovách, štatúte...) musia pokrývať typ aktivity, a účelu, na ktorý je žiadaná podpora z Dunajského fondu.

4. Akú maximálnu sumu je možné žiadať na projekt v grantovej žiadosti?

Maximálna výška sumy požadovaného príspevku na projekt nie je stanovená. Limitovaná je len hornou hranicou celkového objemu financií v grantovej výzve.. O počte podporených projektov a výške udelených súm rozhodne hodnotiaca porota v závislosti od kvality a počtu podaných žiadostí. Predpokladáme podporu viacerých projektov, nielen jedného.

V prípade, že Váš projekt získa podporu odbornej poroty, avšak nebudeme schopní podporiť  projekt v plnej výške žiadanej sumy, žiadateľ bude nadáciou kontaktovaný s cieľom overiť jeho záujem o nižšiu sumu.

5. Ako je zabezpečená nezaujatosť členov poroty pri posudzovaní predložených žiadostí?

Podľa bodu 14 „Oprávnení žiadatelia a posudzovanie žiadostí o podporu“ Pravidiel Dunajského fondu v prípade konfliktu záujmov niektorého z členov odbornej poroty tento člen má povinnosť oznámiť túto skutočnosť nadácii a nezúčastní sa posudzovania a rozhodovania o danej žiadosti.

6. Koľko žiadostí si môže podať jeden žiadateľ?

Jeden žiadateľ (organizácia) môže podať maximálne 3 grantové žiadosti.

7. Kedy je uzávierka pre podávanie žiadosti?

Posledná lehota pre podanie žiadosti je 14. novembra 2019.

8. Žiadosť je potrebné poslať poštou, alebo emailom?

Žiadosť vrátane povinných príloh stačí poslať v elektronickej verzii emailom na cef@cef.sk (viac podrobností v Podmienkach výzvy).

9. Môžu sa uchádzať o podporu aj záujmové združenia miest, obcí, alebo iných subjektov?
Áno, pokiaľ účely, za ktorým bolo združenie ustanovené, pokrývajú aj ciele grantovej výzvy.

Názov súboru
Veľkosť
Podmienky štvrtej grantovej výzvy
138kb
Logo Dunajského fondu pre web
Logo Dunajského fondu pre tlač