Tretia grantová výzva Dunajského fondu

1. Môžu sa o grant uchádzať územné samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky)?

Tretia grantová výzva je zameraná na podporu neziskových organizácií (ako napríklad občianske združenie apod.). Finančné prostriedky tejto výzvy nie sú určené pre žiadateľov ako sú obce, mestá, alebo vyššie územné celky. V prípade pochybnosti o statuse Vašej organizácie prosím kontaktujte našu nadáciu.

2. Aká činnosť musí byť uvedená v zakladajúcich dokumentoch organizácie žiadateľa?

Predmet alebo ciele činnosti organizácie uvedené v zakladajúcich dokumentoch (napr. stanovách, štatúte...) musia pokrývať typ aktivity, a účelu, na ktorý je žiadaná podpora z Dunajského fondu.

3. Akú maximálnu sumu je možné žiadať na projekt v grantovej žiadosti?

Maximálna výška sumy požadovaného príspevku na projekt nie je stanovená. Limitovaná je len hornou hranicou celkového objemu financií v grantovej výzve, ktorá je 58 000 eur. O počte podporených projektov a výške udelených súm rozhodne hodnotiaca porota v závislosti od kvality a počtu podaných žiadostí. Predpokladáme podporu viacerých projektov, nielen jedného.

V prípade, že Váš projekt získa podporu odbornej poroty, avšak nebudeme schopní podporiť  projekt v plnej výške žiadanej sumy, žiadateľ bude nadáciou kontaktovaný s cieľom overiť jeho záujem o nižšiu sumu.

4. Ako je zabezpečená nezaujatosť členov poroty pri posudzovaní predložených žiadostí?

Podľa bodu 14 „Oprávnení žiadatelia a posudzovanie žiadostí o podporu“ Pravidiel Dunajského fondu v prípade konfliktu záujmov niektorého z členov odbornej poroty tento člen má povinnosť oznámiť túto skutočnosť nadácii a nezúčastní sa posudzovania a rozhodovania o danej žiadosti.

5. Koľko žiadostí si môže podať jeden žiadateľ?

Jeden žiadateľ (organizácia) môže podať maximálne 3 grantové žiadosti.

6. Kedy je uzávierka pre podávanie žiadosti?

Posledná lehota pre podanie žiadosti je 23. apríl 2018.

7. Žiadosť je potrebné poslať poštou, alebo emailom?

Žiadosť vrátane povinných príloh stačí poslať v elektronickej verzii emailom na cef@cef.sk (viac podrobností v Podmienkach výzvy).

8. Môžu sa uchádzať o podporu aj záujmové združenia miest, obcí, alebo iných subjektov?
Áno, pokiaľ účely, za ktorým bolo združenie ustanovené, pokrývajú aj ciele grantovej výzvy.

Výsledky grantovej výzvy

Finálové hodnotiace kolo, na ktorom žiadatelia odprezentovali 18 projektov, sa konalo 28. júna 2018 v Novej Cvernovke v Bratislave.
Odborná porota, ktorej členmi boli Juraj Keleši, Peter Gero, Andrea Froncová a Marián Molnár, hodnotila prezentácie podľa kritérií definovaných v Podmienkach III. grantovej výzvy. Na základe hodnotenia odbornej poroty schválila správna rada Stredoeurópskej nadácie finančnú podporu pre 12 projektov na Dunaji a Malom Dunaji v celkovej výške 63 500 eur.

Tlačovú správu si môžete pozrieť tu.

Zoznam projektov je na nasledovnom odkaze: