Grantová výzva Dunajského fondu na rok 2024, VI. ročník

VI. ročník Grantovej výzvy Dunajského fondu je otvorený.

Podávanie žiadostí v rámci Grantovej výzvy je možné od 1. mája do 24. mája 2024. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum prijatia/resp. preukázateľného odoslania emailovej pošty na adresu cef@cef.sk.

 

Grantová výzva sa vyhlasuje pre celé územie slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho pravostranného prítoku Klátovského ramena (územie NPR Klátovské rameno).

 

Žiadateľom o grant môže byť právnická osoba neziskového typu so zodpovedajúcim predmetom činnosti, legálne pôsobiaca na území Slovenskej republiky. Oprávnenými žiadateľmi sú aj obce a mestá (vrátane združení obcí/miest).

 

Grantová výzva je zameraná výhradne na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú jeden alebo viac z nasledovných cieľov:

  1. bližší kontakt človeka s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný)
  2. bohatší život na rieke a jej okolí (so zachovaním a ochranou prírodných hodnôt, života a zdrojov),
  3. plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke, z brehu na breh alebo z vody na breh (vrátane pohybu živočíchov žijúcich v prostredí rieky)
  4. spojenie s ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke.

 

Zároveň musia projektové zámery reflektovať aj účely využitia daňových asignácií (na základe §50 Zákona o dani z príjmov), nakoľko zdroje prerozdeľované v rámci tejto Grantovej výzvy pochádzajú výhradne z daňových asignácií. V zmysle vyššie uvedeného sa budú prijaté Žiadosti o grant posudzovať len v prípade, že v plnej miere reflektujú jeden alebo viac z nasledovných účelov:

   • ochrana a podpora zdravia,
   • podpora a rozvoj športu,
   • zachovanie kultúrnych hodnôt,
   • podpora vzdelávania,
   • ochrana a tvorba životného prostredia.

 

Dokumenty k výzve sú zverejnené aj na www.cef.sk.

Publikované: